Pérez Alonso, J. (2020). Just Kids: Arte en Patti Smith y Robert Mapplethorpe [NYC: 1967-1975]. VERBEIA. Revista De Estudios Filológicos. Journal of English and Spanish Studies, 6(5), 69-89. https://doi.org/10.57087/Verbeia.2020.4105